جوک مناسبتی

جوک ادبی

💥انسانها عجیب هستند گناه میکنند ومی گوینددرپیری توبه میکنیم ⚡️غافل ازآنڪه گورستانها پرشده ازجوان هاے ڪه مے خواستنددرپیری توبه ڪنند (بیشتر…)
فهرست