بخش مسابقات جوکسرا

بازی ها طی توضیحات در گروه و سایت معرفی میشوند.

گربه پرنده

از بالاترین امتیاز به دست آمده اسکرین شات بگیرید و درون گروه ارسال نمایید.

توجه شات مورد نظر باید دارای تگ مشابه زیر باشد

#گربه

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی