جوکهای جدید

سر کلاس با بچه ها شلوغ می کردیماستاد یهویی اومد گفتاینجا طویللللللسسسس؟.از ته کلاس داد زدم نه استاد اشتباه اومدیهیچی دیگه الان پارک لاله دارم بادکنک میفروشم😕بادکنکبادکننننننننکیه😂😂😂😂