جوکهای جدید

سر کلاس با بچه ها شلوغ می کردیماستاد یهویی اومد گفتاینجا طویللللللسسسس؟.از ته کلاس داد زدم نه استاد اشتباه اومدیهیچی دیگه الان پارک لاله دارم بادکنک میفروشم😕بادکنکبادکننننننننکیه😂😂😂😂

جوک +۱۸

جوک +۱۸ جدید ‏یه ماه رفتم کلاس نی، آخرین جلسه استادم گفت دعا میکنم هرکاره ای میشی فقط چوپون نشی ! http://joksaraGroup.ir / جوکسرا واتساپ چون گوسفندا هم مرگ مغزی میشن با این ساز زدنت ☹️😑