جوک خنده دار

ورود به گروه واتساپ

درمانده‌ام؛ مثل عمو پورنگ که تو پخش زنده از بچه پرسید بابات کجاست؟ گفت حموم بعد گفت مامانت کجاست؟ گفت اونم حمومه