جوک های جدید واتساپ

جففففر میره پیش حاجے و به حاج آقا میگه …حاجی من مرتڪب گناه بزرگے با یڪے از زن هاے محل شدم توبه ڪنم خدا منو میبخشه؟! حاج آقا میگه … با زن اصغر قصاب بودے؟ جففففر میگه نه حاج آقا … حاجے میگه با شیرین خانوم دختر مطلقه حسین آقا بقال بودے؟ جففففر میگه نه […]