قوانین گروه جوکسرا

قوانین جوکسرا

خب به طبع در جامعه و سایر مراجع قوانینی در جهت وجود نظم و هماهنگی بین شخص و اشخاص وجود داره، که در گروه جوک جوکسرا  هم مستثنی نیست. از این رو قوانین گروه جوکسرا به شرح ذیل میباشد : مواردی که باعث حذف شما از گروه میشود : انتشار عکس و فیلم و داستان […]