کاربر برتر فروردین ماه

کاربر برتر جوسکرا

هر از گاهی به پاس تشکر از کاربران ، از میان اعضا کسانی که فعالیت بالایی دارند به عنوان کاربر ماه  انتخاب میشوند.

برنده فروردین ماه 1398 

یلدا از اردبیل