جوکسرا جوکس

اینو بخونین، انگار 6تا لیسانس گرفتین… :بچه ای از پدرش پرسید سیاست یعنی چه؟ پدر میگه یه مثال در مورد خانواده خودمون برات میزنم: من حکومت هستم: چون همه چیز رو من تعیین میکنم. مامانت جامعه هست چون کارهای خونه رو اون اداره میکنه. کلفتمو ملت فقیر وبیچاره هست چون از صبح تا شب کار […]