شبکه جوکسرا

عضو سایت : ۷۴

نظرات
<?php
$count_posts = wp_count_posts();
$posts = $count_posts->publish;

$count_comments = get_comment_count();
$comments = $count_comments[‘approved’];

echo “تا کنون تعداد “.$comments.” نظر در سایت ما منتشر شده. بطور میانگین هر پست “.round($comments/$posts).” نظر دریافت کرده.”;
?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

فعال ترین عضو ما

برترین عضو شبکه جوکسرا

بزودی…

معرفی مهمان صندلی داغ جوکسرا به زودی..

کاربردی

برخی از برنامه ها و درخواستی های اعضا